Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.

Regulamin 
Informacje o Sklepie Internetowym
 
Sklep internetowy 7thsense.pl , działa pod adresem www.7thsense.pl i prowadzony jest przez 7thsense Sp.z.o.o z siedzibą Warszawie, przy ulicy ul.Drewniana 7/5 00-345 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488831, NIP5252574387, o kapitale zakładowym w wysokości 100000PLN w całości wpłaconym.
Adres do korespondencji: 7thsense Sp.z.o.o ul .Drewnina 7/5 00-345 Warszawa.
 
Strony transakcji
 
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej Klientem).  Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest 7thsense.pl Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż, co najwyżej pięciu (5) takich samych lub podobnych Produktów.
 
Ochrona danych i polityka prywatności
 
7thsense jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 7thsense przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
7thsense w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele. 7thsenseza zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. 7thsense za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Klient zapisując się na newsletter 7thsense.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera 7thsense.pl. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronach Sklepu Internetowego.
 
Produkty
 
Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”). Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami). Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nienależące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.  Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów.
 
Ceny
 
Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.
 
Zamówienie
 
Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy.  Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem  Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.
Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w sekcji „Płatności i wysyłka”.
 
Płatność
 
Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie: 
przy odbiorze produktu u kuriera, Kartą Kredytową lub przelewem elektronicznym poprzez serwis PayU.
 
Dostawa i odbiór
 
Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w oddzielnej zakładce. Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna.
Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym znajdują się w odrębnej zakładce. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany: w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu, . Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta,  Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany, jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.  Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.  Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 
Odstąpienie od umowy
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 
• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu,
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 
Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.
 
Procedury reklamacyjne
 
Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu. Rękojmia i niezgodność Produktu z umową 7thsense rozpoznaje reklamacje Klientów Sklepu Internetowego złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
 
Postanowienia końcowe
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy  z dnia 30 maja 2014 r.   prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie  Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami). Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.
Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych  do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość 7thsense Sp. z o. o. zmiany cen, zmian zachodzących
u kontrahentów i partnerów biznesowych 7thsense Sp. z o. o. lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa 7thsense będzie informowany o każdorazowej  zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.

 


KONTAKT
sklep@7thsense.pl
INFOLINIA
+48 601 349 557
+48 600 010 743
DARMOWA DOSTAWA
od 500 zł